BEROEPSACTIVITEIT

996/72 van 8 januari 2007 - Ontwerp van KB tot wijziging van KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van Art. 62, §5 KBW

Diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 worden momenteel gewijzigd, voornamelijk met het oog op een grotere samenhang tussen de geest van de wet en de toepassing ervan en op een grotere overeenstemming van de werkloosheids- en de kinderbijslag¬reglementering. De nieuwe...

997/49 van 19 februari 2001 - Flux A301 - Begin en einde van de activiteit van de zelfstandige

Ik deel u mee dat de Rijksdienst vanaf donderdag 1 maart 2001 langs elektronische weg de overdracht zal verzorgen van de gegevens betreffende het begin en de stopzetting van activiteiten in de hoedanigheid van zelfstandige. Conform de principes inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer...

997/80 van 2 december 2014 - Flux A301 - Begin en einde van de activiteit van de zelfstandige: uitbreiding met de identificatiegegevens van het sociaal verzekeringsfonds

1. ALGEMEEN Sinds 1 maart 2001 stuurt FAMIFED naar zijn secundair netwerk het distributiebericht A301 (D047 in de terminologie van het Kadaster) inzake de gegevens betreffende het begin en de stopzetting van de activiteiten in de hoedanigheid van zelfstandige. In uitvoering van de Zesde...

CO 1021 van 13 mei 1976 - Art. 62, §4 - KB van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt

In het Staatsblad van 6 februari 1976 is een K.B. van 30 december 1975 verschenen tot vaststelling van de voorwaar-den waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt. Dit besluit vervangt het K.B. van 15 februari 1968 en treedt per 1 januari 1976 in werking. De...

CO 1130 van 22 juni 1984 - Wijziging van Art. 48 KBW - Begin en einde van het recht op kinderbijslag - Recht op kinderbijslag van rechthebbenden met personen ten laste (uittreksels)

Artikel 42bis uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 50ter uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 56 uit Kinderbijslagwet werknemers (...) 2. Bepalingen die in werking treden op 1 juli 1984 A. Artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit nr. 282 Luidens de artikelen 42bis en 56, § 2, G.W., wordt...

CO 1219 van 20 december 1989 - Recht op kinderbijslag voor rechthebbenden met personen ten laste - Begrip beroepsactiviteit - Medehelpende echtgenoot

Volgens de artikelen 42bis en 56 § 2 G.W. kan het verhoogd tarief worden toegekend wanneer de rechthebbende de hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste bezit. Een omschrijving van deze hoedanigheid wordt gegeven door het koninklijk besluit van 12 april 1984 ter uitvoering van de...

CO 1250 van 20 juni 1991 - Referentiemaand - Samenloop van een subsidiair recht met een prioritair recht ontleend aan eenzelfde rechthebbende - Bevoegdheid van de kinderbijslaginstelling

Met de omzendbrief van de Rijksdienst C.O. 1225 van 26 maart 1990, hoofdstuk II, zijn u onderrichtingen verstrekt omtrent de toepassing van het koninklijk besluit van 12 maart 1990 houdende uitvoering van artikel 71, § 1bis van de gecoördineerde wetten inzake kinderbijslag voor werknemers. Punt II...

CO 1288 van 22 juni 1995 - KB van 15 maart 1995 houdende aanpassing van de toegelaten inkomensgrenzen ter uitvoering van Art. 62, §1, §2, §4 en §6 GW

  Het eerder vermelde koninklijk besluit van 15 maart 1995 verscheen in het Belgische Staatsblad op 9 juni 1995 (...). Dit koninklijk besluit wijzigt de bepalingen van de koninklijke besluiten ter uitvoering van de artikels 62 §§ 1, 2,4 en 6 G.W. die betrekking hebben op de hoogste toegelaten...

CO 1309 van 20 juni 1997 - Richtlijnen voor de toepassing van KB van 25 april 1997 tot uitvoering van Art. 71, §1bis KBW - Vaststelling van de instelling die bevoegd is om de gezinsbijslag te betalen

  Het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, §1bis, kinderbijslagwet, waarvan een kopie als bijlage gaat, is op 17 mei 1997 in het Belgisch staatsblad verschenen en vervangt met ingang van 1 oktober 1997 het huidig bevoegdheidsbesluit van 12 maart 1990. Waarom een nieuw...

CO 832 van 22 mei 1968 - Toepassing van KB 7 van 18 april 1967, KB 30 van 29 juni 1967 en KB 68 van 10 november 1967 (uittreksels)

Artikel 55 uit Kinderbijslagwet werknemers In onze omzendbrief nr. 808 van 20 juli 1967 hebben wij de voorwaarden opgesomd waaraan de verlaten ecthgenote moet voldoen. Uit onze richtlijnen vloeit voort dat men onder verlating moet verstaan het feit dat de echtgenoot1 het gezin verlaat. Men zal...

Pages

Top