BASISBIJSLAG

Informatienota 1986/23: - Art. 56octies G.W. - Toepassing van de inhouding op het bedrag van de kinderbijslag.

Op de kinderbijslag die tegen de tarieven van art. 40 G.W. en art. 42 G.W. betreffende de kinderbijslag voor werknemers verschuldigd is aan de in art. 56octies van die wetten bedoelde rechthebbende, moet de inhouding toegepast worden die is opgelegd door art. 1 van KB 228 van 9 december 1983...

Artikel 40 van de Algemene kinderbijslagwet

  De kinderbijslagfondsen, alsook de in artikel 18 bedoelde overheden en openbare instellingen, verlenen ten behoeve van de rechtgevende kinderen een maandelijkse bijslag van: 1° 68,42 EUR voor het eerste kind; 2° 126,60 EUR voor het tweede kind; 3° 189,02 EUR voor het derde kind en voor elk...

Artikel 44 van de Algemene kinderbijslagwet

  § 1. Het bedrag vermeld in artikel 40, 1° wordt voor een kind dat niet rechtgevend is op een bijslag bedoeld in artikel 41, 42bis, 47 of 50ter verhoogd met een leeftijdsbijslag van: 1° 11,92 EUR voor een kind van minstens 6 jaar; 2° 18,15 EUR voor een kind van minstens 12 jaar; 3° 20,92 EUR voor...

Artikel 44bis van de Algemene kinderbijslagwet

Opgeheven vanaf 31.07.2013 - Wet houdende diverse bepalingen van 30.07.2013, art. 26 (B.S. 01.08.2013), behalve voor de kinderen bedoeld in artikel 63, eerste lid, 2°, van deze wetten, zoals het bestond vóór het werd gewijzigd bij de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan...

Artikel 45 van de Algemene kinderbijslagwet

  Voor de toepassing van artikel 70bis, vierde lid, wordt, wanneer verschillende wezen uit hoofde van dezelfde overleden of overlevende persoon recht hebben op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 40, rekening gehouden met de rangen bepaald in artikel 42, wat betreft de weeskinderen...

Artikel 47bis van de Algemene kinderbijslagwet

De kinderbijslag verschuldigd voor het bij artikel 63, lid 1, 2°, van deze wet, zoals het bestond vóór het werd gewijzigd bij de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten, bedoeld kind wordt, vanaf 1 januari 1983, toegekend tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen,...

Artikel 50septies van de Algemene kinderbijslagwet

Onverminderd de bestaande bijzondere regelingen voor sommige categorieën van werknemers of zelfstandigen mag over een bepaalde maand niet meer worden uitbetaald dan het bedrag van de maandelijkse bijslagen voorzien in de artikelen 40 en 50bis, eventueel verhoogd met de bijslagen bedoeld in de...

Artikel 54 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Wanneer een rechthebbende, bedoeld in artikel 51, § 1 of § 2, de voorwaarden vervult om het recht op kinderbijslag te openen tegen de bedragen van artikel 40 in de loop van een trimester, opent hij dit recht voor het resterende deel van dit trimester, evenals voor het trimester dat volgt. §2....

Artikel 56 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Kinderbijslag tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen wordt verworven door: 1° de zieke of door ongeval getroffen werknemer die een in de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalde uitkering wegens arbeidsongeschiktheid geniet, tijdens de eerste zes maanden van het...

Artikel 56bis van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Is rechthebbende op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 50bis, de wees indien op het ogenblik van het overlijden van één van de ouders, een rechthebbende bedoeld in artikel 51, §§3 en 4 in de loop van de twaalf maanden die onmiddellijk het overlijden voorafgaan de voorwaarden...

Pages

Top