BAND VAN VERWANTSCHAP

CO 1020 van 7 april 1976 - Wettige, natuurlijke of adoptieve verwantschap, wettiging door huwelijk of adoptie (uittreksel)

Luidens artikel 51 lid 2, 5°, G.W. "heeft iedere werknemer recht op kinderbijslag voor... zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen, op voorwaarde dat zij deel uitmaken van zijn gezin". Het recht op kinderbijslag dat uit deze bepaling voortvloeit is afhankelijk van het bestaan van een wettelijke...

CO 1306 van 20 juni 1997 - KB van 21 april 1997 houdende sommige bepalingen betreffende de gezinsbijslag ter uitvoering van Art. 21 van Wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de soc. zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (uittreksels)

  Artikel 42 uit Kinderbijslagwet werknemers     (...)     2.1. Groepering van de rechtgevende kinderen (artikel 1)   Het huidige artikel 42GW, dat aanleiding geeft tot uiteenlopende interpretaties, wordt vervangen door een bepaling die de nieuwe grondregels bevat voor de groepering van de...

CO 832 van 22 mei 1968 - Toepassing van KB 7 van 18 april 1967, KB 30 van 29 juni 1967 en KB 68 van 10 november 1967 (uittreksels)

Artikel 55 uit Kinderbijslagwet werknemers In onze omzendbrief nr. 808 van 20 juli 1967 hebben wij de voorwaarden opgesomd waaraan de verlaten ecthgenote moet voldoen. Uit onze richtlijnen vloeit voort dat men onder verlating moet verstaan het feit dat de echtgenoot1 het gezin verlaat. Men zal...

Informatienota 1988/18: - Art. 51, 2de alinea, 6°, art. 55, art. 56sexies, art. 56septies en art. 106 G.W. - Recht van broers of zusters die geen deel uitmaken van het gezin, wanneer er een aanvullend recht bestaat (art. 56septies G.W.).

De vraag is gesteld of het recht dient te worden ontzegd aan broers of zusters die geen deel uitmaken van het gezin (art. 51, 2, 6° G.W.), zelfs zo een aanvullend recht bestaat (art. 56septies G.W.) en of de kinderbijslag moet worden uitgekeerd uit het reservefonds van de Rijksdienst dan wel of men...

MO 462 van 7 september 1988 - Art. 51, vierde en vijfde lid van de SWKL - Algemene afwijking

Door de wijziging van artikel 51, vierde lid1 G.W. door artikel 6, 7°, van het koninklijk besluit nr. 534 van 31 maart 1987 tot wijziging van de kinderbijslagregeling voor werknemers, kan de Minister van Sociale Zaken in behartigenswaardige gevallen of categorieën van gevallen vanaf 1 april 1987...

MO 467 van 6 december 1988 - Groepering van de kinderen - Vaststelling van de rangorde (uittreksel)

Artikel 42 uit Kinderbijslagwet werknemers Voor de vaststelling van de rangorde van de kinderen, in toepassing van (...) artikel (...), 42, (...), moeten volgende regels worden toegepast : 1. De algemene regel is de groepering van de kinderen (met uitzondering van de rechthebbende wees tegen de...

MO 551 van 2 juli 1997 - KB van 21 april 1997 houdende sommige bepalingen betreffende de gezinsbijslag ter uitvoering van artikel 21 van de wet van 29 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (uittreksel)

  Artikel 69 uit Kinderbijslagwet werknemers     (...)   I. De bijslagtrekkende Artikel 69 van de samengeordende wetten werd vervangen. De nieuwe wettelijke tekst herneemt de actuele principes betreffende de aanwijzing van de bijslagtrekkende met twee belangrijke wijzigingen: - enerzijds laat de...

Artikel 42 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Voor de bepaling van de rang, bedoeld bij de artikelen 40, 42bis, 44, 44bis en 50ter wordt rekening gehouden met de volgorde van geboorten van de kinderen, die rechtgevend zijn krachtens deze wet, het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën...

Artikel 51 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Is rechthebbende op kinderbijslag tegen de bedragen, bepaald in artikel 40: 1° de persoon die tewerkgesteld is in België door een werkgever bedoeld in de artikelen 1 tot 4; 2° de persoon die tewerkgesteld wordt in het buitenland door een werkgever, bedoeld in de artikelen 1 tot 4, maar die,...

Artikel 56bis van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Is rechthebbende op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 50bis, de wees indien op het ogenblik van het overlijden van één van de ouders, een rechthebbende bedoeld in artikel 51, §§3 en 4 in de loop van de twaalf maanden die onmiddellijk het overlijden voorafgaan de voorwaarden...

Pages

Top