ARBEIDSRECHTBANK \ BEVOEGDHEID

996/126 van 19 december 2016 - Familierechtbank - CO 1399 - Verduidelijkingen

1. Context De CO 1399 van 18 november 2014, betreffende de oprichting van de familie- en jeugdrechtbanken, verschafte uitleg over de bevoegdheid van de familierechtbank inzake de procedures voor de aanduiding van de bijslagtrekkende en de verzetsprocedure, gezien de nieuwe rechtbank een deel van de...

999/141 van 4 juni 2007 - Adreswijziging Arbeidsrechtbank Gent

Het adres van de Arbeidsrechtbank van Gent is sinds 16 april 2007 gewijzigd: Oud adres: Kalandeberg 1 te 9000 Gent Nieuw adres: Opgeëistenlaan 401/C te 9000 Gent Het nieuwe telefoonnummer is: 09/234.50.00 Wij verzoeken u dan ook met deze wijziging rekening te houden bij het gebruik van de...

CO 1333 van 9 oktober 2001 - Wet van 8 mei 2001 tot wijziging van Art. 69 SWKL

  De wet van 8 mei 2001 tot wijziging van artikel 69 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (zie bijlage) heeft, vanaf 16 september 2001, opnieuw het begrip 'belang van het kind' ingevoerd in artikel 69, § 1, derde lid, Kinderbijslagwet Werknemers....

CO 1399 van 18 november 2014 - Oprichting familie- en jeugdrechtbanken

1. Oprichting familie- en jeugdrechtbanken Met de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (afgekort WFJRb)1 zijn de familie- en jeugdrechtbanken een feit. Meer concreet wordt er binnen elke rechtbank van eerste aanleg een afdeling familie- en jeugdrechtbank...

CO 904 van 20 oktober 1971 - Wijzigingen door het Gerechtelijk Wetboek aangebracht in de GW (uittreksels)

Artikel 55 uit Kinderbijslagwet werknemers I. Artikel 55 G.W. - Willige bevoegdheid van de vrederechter Het artikel 55, alinea 2, G.W. bepaalt dat het recht op kinderbijslag ten behoeve van de verlaten echtgenote afhankelijk is van de voorwaarde dat zij een aangift van verlating doet "bij de...

MO 290 van 21 december 1973 - Vaststelling van de ongeschiktheid van sommige personen voor de toepassing van de SWKW (uittreksel)

  (...) 2. Tegen de beslissing van de kinderbijslaginstelling, waarbij rekening werd gehouden met de door de bevoegde geneesheer gedane vaststelling, kan beroep worden ingesteld bij de bevoegde arbeidsrechtbank, overeenkomstig artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek (de administratieve...

MO 325 van 13 januari 1976 - Vaststelling van de ongeschiktheid van sommige personen voor de toepassing van de GW (uittreksel)

(...) verzoek ik de kinderbijslaginstellingen volgende onderrichtingen in acht te nemen: 1. bij het indienen van een aanvraag om vaststelling van een ongeschiktheid bij de dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, is het noodzakelijk aan te...

MO 346 van 26 mei 1977 - Vaststelling van de ongeschiktheid van sommige personen voor de toepassing van de GW (uittreksel)

Met de omzendbrief nr. 325 van 13 januari 1976 werden u bepaalde richtlijnen verstrekt in verband met de in rubriek vermelde kwestie. (...) vestig ik nogmaals de aandacht op de verplichting om de (...) kennisgeving aan de aanvrager te verrichten door middel van een speciaal daartoe bestemd...

Artikel 117 van de Algemene kinderbijslagwet

De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen tussen de kinderbijslagfondsen of FAMIFED en de personen aan wie gezinsbijslag verschuldigd is of moet worden gestort. Bij hetzelfde gerecht worden aangebracht de geschillen tussen die personen en de werkgever voor wiens rekening de arbeid wordt...

Artikel 119 van de Algemene kinderbijslagwet

De geschillen tussen de kinderbijslagfondsen of FAMIFED en hun leden, zelfs wanneer deze handelaars zijn, of de in artikel 15, § 3, eerste en tweede lid, bedoelde sociale verzekeringsfondsen behoren in elk geval tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.

Pages

Top